รายละเอียดการอบรม

RENEW4 | หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4

วันที่อบรม เวลา วิชาที่อบรม (LA, LB 4 - NA,NB 4) ข้อกำหนด เวลา (ชม.) ลักษณะของหลักสูตร ค่าสมัคร/ต่อรายการ
5 มิ.ย. 2564 08.00-15.00
15.00-18.00
กฎหมายและวิธีปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
P3
P1
6
3
วินาศภัย
วินาศภัย
1,926 บาท
สถานที่อบรม สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
รายละเอียดอบรม
1. ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้
1.1 วิชา ที่ระบุ P1 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 1.2 วิชา ที่ระบุ P3 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้(ยื่นทางอีเมล)
2.1 นายหน้าชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง 2.2 ตัวแทนชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง
  • ลงทะเบียนแล้ว 54%

6 มิ.ย. 2564 08.00-15.00
15.00-18.00
เทคนิคการขายประกันภัยอย่างมืออาชีพ
ความเสี่ยงต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
P2
P3
6
3
วินาศภัย / ชีวิต
วินาศภัย / ชีวิต
1,926 บาท
สถานที่อบรม สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
รายละเอียดอบรม
1. ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้
1.1 วิชา ที่ระบุ P1 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 1.2 วิชา ที่ระบุ P3 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้(ยื่นทางอีเมล)
2.1 นายหน้าชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง 2.2 ตัวแทนชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง
  • ลงทะเบียนแล้ว 46%

12 มิ.ย. 2564 08.00-15.00
15.00-18.00
กรมธรรม์ประกันภัย Unit-Linked
การประกันภัยกับจรรยาบรรณในอาชีพประกันภัย
P1
P3
6
3
ชีวิต
วินาศภัย / ชีวิต
1,926 บาท
สถานที่อบรม โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
รายละเอียดอบรม
1. ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้
1.1 วิชา ที่ระบุ P1 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 1.2 วิชา ที่ระบุ P3 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้(ยื่นทางอีเมล)
2.1 นายหน้าชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง 2.2 ตัวแทนชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง
  • ลงทะเบียนแล้ว 27%

13 มิ.ย. 2564 08.00-15.00
15.00-18.00
การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันภัย
เสนอขายถูกหลักประกันเติบโต
P1
P1
6
3
วินาศภัย / ชีวิต
วินาศภัย / ชีวิต
1,926 บาท
สถานที่อบรม โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
รายละเอียดอบรม
1. ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้
1.1 วิชา ที่ระบุ P1 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 1.2 วิชา ที่ระบุ P3 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้(ยื่นทางอีเมล)
2.1 นายหน้าชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง 2.2 ตัวแทนชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง
  • ลงทะเบียนแล้ว 23%

19 มิ.ย. 2564 08.00-15.00
15.00-18.00
การวางแผนการประกันภัย
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
P1
P2
6
3
วินาศภัย / ชีวิต
วินาศภัย / ชีวิต
1,926 บาท
สถานที่อบรม สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
รายละเอียดอบรม
1. ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้
1.1 วิชา ที่ระบุ P1 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 1.2 วิชา ที่ระบุ P3 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้(ยื่นทางอีเมล)
2.1 นายหน้าชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง 2.2 ตัวแทนชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง
  • ลงทะเบียนแล้ว 30%

20 มิ.ย. 2564 08.00-15.00
15.00-18.00
กฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการประกันชีวิต
การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยด้านการประกันภัย
P3
P1
6
3
ชีวิต
วินาศภัย
1,926 บาท
สถานที่อบรม สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
รายละเอียดอบรม
1. ผู้เข้าอบรมควรรับทราบ ข้อกำหนดของ คปภ. ดังนี้
1.1 วิชา ที่ระบุ P1 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 9 ชั่วโมง 1.2 วิชา ที่ระบุ P3 (เป็นวิชา บังคับ) ต้องอบรมให้ได้ 6 ชั่วโมง
2. วุฒิ ป.โท สามารถลดหย่อนชั่วโมงเรียนได้ดังนี้(ยื่นทางอีเมล)
2.1 นายหน้าชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 50 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 25 ชั่วโมง 2.2 ตัวแทนชีวิต / วินาศภัย ปกติ อบรม 30 ชั่วโมง ลดหย่อนเหลือ 15 ชั่วโมง
  • ลงทะเบียนแล้ว 16%

© Thailand Insurance Institute. - Design and Develop by Phranakornsoft Co., Ltd.